LOGO

Algemene Voorwaarden

Geldig vanaf 23.10.2006

§ 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

-Opdrachtnemer
Kunsthandel Betzel v.o.f.
Veldenseweg 62
5914 ST Venlo / Nederland
K.v.K. Nr. 12021790
BTW Nr. NL049038722B01

-Opdrachtgever
de natuurlijke perso(o)n(en) of rechtsperso(o)n(en) die aan opdrachtnemer opdracht heeft/hebben gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.

-Product
kunstartikelen, en inlijstingen in de ruimste zin van het woord en diensten van derden welke door de opdrachtnemer worden aangeboden.

-Opdracht
alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het vervaardiging van producten of tot het verrichten van werkzaamheden, conform hetgeen schriftelijk of mondeling is overeengekomen.

§ 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke opdrachten, ook na het beëindigen van een opdracht, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Algemene voorwaarden die de opdrachtgever hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer is ingestemd.

De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

§3 Aanbiedingen en offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Een persoonlijke offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Het verstrekken van afbeeldingen, schriftelijke of mondelinge mededelingen van productdetails of productrelevante informatie wordt zo nauwkeurig mogelijk door de opdrachtnemer (weer)gegeven.
De opdrachtnemer garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

§4 Opdrachten

De opdrachtnemer garandeert dat de verstrekte opdracht naar beste kunnen worden uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

Eventuele wijzigingen van verstrekte opdrachten dienen tijdig door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer doorgegeven te worden. Veroorzaken deze wijzigingen een verandering van de in de offerte aangegeven kosten, worden deze met de offerte verrekend. In het geval dat de wijzigingen tot een overschrijden van de eventueel vooraf overeengekomen levertijd leidt wordt de levertijd verlengd met een in verhouding met de opgegeven wijziging staande termijn.

Indien tijdens het uitvoeren van de opdracht blijkt dat aan de aangeboden offerte niet kan worden voldaan vanwege aan het voorwerp gerelateerde eigenschappen/factoren, dan is de opdrachtnemer gehouden dit aan de opdrachtgever mede te delen. In overleg wordt dan bepaald of de opdracht, al dan niet in gewijzigde vorm, wordt voortgezet.

De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om specificaties van te gebruiken of te leveren producten te wijzigen op ieder moment dat hij dat nodig acht, of om in staat te zijn producten die in geringe mate afwijken te gebruiken of te leveren.

De opdrachtnemer heeft het recht om tot 10 werkdagen na ontvangst van de opdracht deze te herroepen. De opdracht verplicht niet tot levering van het product tegen een proportionele prijs.

De opdrachtnemer kan vooruitbetaling vragen.

De opdrachtnemer is voor de uitvoering van de opdracht gerechtigd om werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en/of toestemming van de opdrachtgever door derden te laten verrichten.

§5 Leveringstermijnen

Opgegeven levertijden gelden immer bij benadering en nimmer zal een levertijd kunnen gelden als een fatale.

In het algemeen geldt, dat een opdracht is voltooid op het tijdstip, waarop de opdrachtnemer dit aan de opdrachtgever heeft medegedeeld. Vanaf 20 werkdagen na het tijdstip van voltooiing verblijven de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever onder de opdrachtnemer.

Indien de opdrachtgever binnen 20 werkdagen na kennisgeving van de voltooiing van de opdracht zijn zaken niet heeft opgehaald, kan de opdrachtnemer bewaarloon in rekening brengen van 5 euro per maand.

§6 Vergoeding

De betaling kan geschieden middels een giro- of bankoverschrijving op girorekening 6360988 tnv Kunsthandel Betzel te Venlo. De opdrachtgever kan de betaling verrichten middels een overschrijvingsformulier, internet bankieren of telefonische overboeking.

Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever het totale bedrag binnen 10 werkdagen na voltooiing van de opdracht te voldoen.

Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de opdrachtnemer gerechtigd eventuele uitstaande werkzaamheden te beëindigen. De opdrachtnemer komt in dit geval niet in verzuim.

Bij niet of niet tijdige betaling door de opdrachtgever is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,44% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

Ten laste van de opdrachtgever komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die de opdrachtnemer als gevolg van de niet nakoming door de opdrachtgever van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

De opdrachtgever moet voor "een kunstwerk in opdracht" de helft van de kostprijs aanbetalen. Mocht de opdrachtgever, na 3 eventuele wijzigingen, het werk niet accepteren blijft de aanbetaling in bezit van de opdrachtnemer.

§7 Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade aan het voorwerp, ingeval van grove schuld of opzet aan de zijde van de opdrachtnemer. Een eventuele aansprakelijkheid is niet verdergaand dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de betreffende opdracht.

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van buitengewone omstandigheden, zodanig dat van een der partijen in redelijkheid geen nakoming kan worden verlangd, gelden voor die partij als overmacht.

Hierbij is de opdrachtnemer gerechtigd de opdracht te ontbinden of op te schorten, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Onder buitengewone omstandigheden zijn ondermeer te verstaan, gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, natuurrampen, belemmering in het vervoer, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog etc.

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het vervoer van voorwerpen of producten van de opdrachtgever. Deze reizen te allen tijde voor rekening en risico van de opdrachtgever ongeacht het vermelde op de vervoersdocumenten.

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan het voorwerp, veroorzaakt door werkzaamheden van derden welke in opdracht van de opdrachtnemer handelen.

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verstrekte adviezen.

§8 Portret- en auteursrechten

Voor alle afbeeldingen en foto's die afgegeven of opgestuurd worden naar de opdrachtnemer om nageschilderd te worden geldt dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor eventuele portret- en auteursrechten.

De opdrachtnemer is ten alle tijden bevoegd om opdrachten voor het naschilderen van foto's of afbeeldingen te weigeren.

§9 Persoonsgegevens

De opdrachtnemer zal de gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen en er zorg voor dragen dat deze informatie niet door derden kan worden gebruikt, met uitzondering van informatie welke nodig is om een opdracht door derden te laten uitvoeren.

§10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle opdrachten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Het uitdragen van geschillen is voorbehouden aan de rechtbank Roermond.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

§11 Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van producten gaat, ongeacht van de feitelijke levering, pas op de opdrachtgever over, nadat deze alle uitstaande rekeningen die opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldig is volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

De opdrachtgever mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Algemene Voorwaarden